Statut


Statut Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej 
K L A T R A T

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa, a jego terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Stowarzyszenia i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 7

Stowarzyszenie może posługiwać się:
1.
skrótem swojej nazwy – Klatrat,
2. znakiem graficznym, słowno-graficznym lub znakiem słownym,
3.
w kontaktach zagranicznych tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.

§ 8

Stowarzyszenie do realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje.

 

ROZDZIAŁ 2
Cele statutowe i sposoby ich realizacji

 

§9

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
1. integracja środowiska studentów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w oparciu o tradycję akademicką,
2.
wszechstronne propagowanie wiedzy z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych,
3.
działanie na rzecz środowiska akademickiego, młodzieżowego i osób prowadzących działalność naukową, kulturalną i oświatową,
4.
patronat nad działalnością naukową studentów, pracowników naukowych oraz wszystkich osób prowadzących specjalistyczne prace badawcze oraz upowszechnianie ich osiągnięć,
5.
współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie chemii i działalności zawodowej związanej z tą dziedziną,
6.
współpraca kulturalna i naukowa z osobami i instytucjami w kraju i za granicą.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.
organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych,
2.
współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą,
3.
prowadzenie prac badawczych,
4.
działalność wydawniczą,
5.
organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,
6.
doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
7.
współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
8.
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 11

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.
zwyczajnych,
2.
wspierających,
3.
honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

1.
studiuje, bądź studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej lub jest, bądź był pracownikiem naukowym na ww. Wydziale,
2.
popiera cele Stowarzyszenia.

§ 14

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów ważnych, w oparciu o pisemną deklarację kandydata. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2.
Osoba przyjęta w poczet członków ma obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu. Wysokość opłaty rejestracyjnej i członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków.

§16

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej Stowarzyszeniu w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2.
W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio do przyjmowania członków honorowych, z tym, że członek honorowy nie ma obowiązku składania pisemnej deklaracji, ani uiszczania opłaty rejestracyjnej.

§ 18

1. Skreślenie z listy członków następuje: 
1) poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
2) poprzez wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) jeżeli członek popełni czyn dyskwalifikujący go jako członka Stowarzyszenia lub godzący w dobre imię Stowarzyszenia, w szczególności czyn karalny,
c) jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 12 miesięcy pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
3) na skutek śmierci lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego.
2.
Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów ważnych.
3.
Członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§19

1. Każdy członek zwyczajny ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszeń oraz do związków i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,
2) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystać z usług i urządzeń Stowarzyszenia w ramach realizacji jego działalności statutowej
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust.1, z wyłączeniem pkt. 1)

§ 20

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w wypełnianiu jego zadań,
3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
2.
Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
2.
Walne Zgromadzenie może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. Wniosek musi być uzasadniony.
3.
Zarząd jest zobowiązany także zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
4.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w trybie wymienionym w ust. 1-3 nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia, bądź powzięcia takiej decyzji, powiadamiając wszystkich członków listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub telefonicznie co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad.

§ 24

Do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1)    uchwalanie planów i programów działalności oraz rocznego budżetu Stowarzyszenia,
2)    ocena działalności Stowarzyszenia,
3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4)    udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)    wybór i odwołanie członków Zarządu,
6)    wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
7)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
8)    rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
9)    uchwalanie zmian statutu,
10)  uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
11)  ustalanie wysokości opłaty rejestracyjnej i składek członkowskich,
12)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
13)  podejmowanie uchwał w sprawach przekraczający zwykły zarząd.

§ 28

Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż po czternastu dniach, ww. wymóg obecności nie obowiązuje.

§ 29

1. Zarząd składa się z 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa Sekretarza i Skarbnika.
2.
Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Stowarzyszenia, który jednocześnie jest Prezesem Zarządu.
3.
Pozostałych Członków Zarządu z zastrzeżeniem § 36 wybiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Prezesa Stowarzyszenia. W przypadku nie uzyskania poparcia któregoś z kandydatów Prezes zobowiązany jest do przedstawienia nowej kandydatury.
4.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes co najmniej cztery razy w roku.
5.
W szczególnych okolicznościach Wiceprezes może przejąć obowiązki Prezesa.
6.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
7.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:
1)    realizacja celów statutowych,
2)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
3)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
4)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5)    opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych,
6)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.

§ 31

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do działania w imieniu Zarządu uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2.
Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32

1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 4 członków wybiera Walne Zgromadzenie Członków
2.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. przy obecności co najmniej połowy Członków Komisji Rewizyjnej.
3.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności:
a)    kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b)    kontrola księgowości Stowarzyszenia,
2)    badanie rocznych sprawozdań finansowych,
3)    zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
4)    występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 34

1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2.
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Zarządu co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego.
3.
Komisja rewizyjna w przypadku sporów regulaminowych posiada glos rozstrzygający
4.
Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.

§ 35

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania i wyboru nowych Władz Stowarzyszenia.

§ 36

W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 pkt 2) i 3) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu na daną kadencję może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ 5
Majątek Stowarzyszenia

§37

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, inne środki trwałe, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działalności.

§ 38

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:
1)    składek członkowskich i opłat rejestracyjnych,
2)    darowizn,
3)    spadków,
4)    zapisów,
5)    majątku Stowarzyszenia,
6)    własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)    ofiarności publicznej,
8)    dotacji.

§ 39

1. Dochody Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie realizacji celów statutowych.
2. D
ochody z darowizn i spadków mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.

ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3.
Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Stowarzyszenia.

§ 41

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Walnego Zgromadzenia.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3.
Rozwiązanie może nastąpić również w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 42

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Pobierz statut: Kalendarz wydarzeń

Zobacz aktualny kalendarz projektów i wydarzeń organizowanych przez KLATRAT.

Zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

Nasi partnerzy