Szkoła Młodego Chemika 2020 - lato

Szkoła Młodego Chemika to kolejna edycja projektu edukacyjnego realizowanego od dwunastu lat przez Stowarzyszenie KLATRAT. Zapowiadana edycja wiosenna projektu nie mogła się odbyć z powodu epidemii COVID-19 (choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2). Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce rząd wprowadził ograniczenia, które nie pozwoliły na zorganizowanie zajęć wymagających gromadzenia się uczestników w jednym miejscu.

Projekt w edycji letniej kierujemy do uczniów, którzy ukończyli 7 lub 8 klasę szkoły podstawowej oraz uczniów, którzy ukończyli 1 lub 2 klasę szkoły średniej, czyli tych, którzy posiadają już wiedzę w zakresie chemii. W ramach projektu w sierpniu tego roku 96 uczniów weźmie udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w cyklu zajęć odbywających się codziennie od poniedziałku do piątku każdorazowo po 5 godzin lekcyjnych zajęć (łącznie 25 godzin lekcyjnych zajęć). Zajęcia są poświęcone różnym metodom badawczym, a każde z nich to 1 godzina lekcyjna wykładu i 4 godziny lekcyjne pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratorium nr 210, usytuowanym w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3. Wejście do budynku możliwe jest tylko od terenu wewnętrznego PW. Wchodząc do budynku należy zgłosić się do portiera w celu wpisania na listę osób przebywających w budynku.

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w 4 grupach 24 osobowych (po dwie grupy dla każdego poziomu) w następującym porządku:

Dla uczniów ze szkół podstawowych (po 7 i 8 klasie) - 17 - 21 sierpnia 2020 r.

 • Grupa 1 poranna – w godz. 9:00 - 13:00
 • Grupa 2 popołudniowa – w godz. 13:00 - 17:00

Dla uczniów ze szkoły średniej (po 1 i 2 klasie) - 24 - 28 sierpnia 2020 r.

 • Grupa 1 poranna – w godz. 9:00 - 13:00
 • Grupa 2 popołudniowa – w godz. 13:00 - 17:00

Zapisy przyjmujemy do 14 sierpnia 2020 r. do końca dnia.

O zakwalifikowaniu do zajęć decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na epidemię COVID-19 nie mamy możliwości przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie edukacyjnym Szkoła Młodego Chemika  otrzyma od nas drogą mejlową pakiet dokumentów związanych z udziałem w zajęciach. Otrzymane dokumenty należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Jeden z dokumentów (zgoda na udział w zajęciach) wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o przyniesienie kompletu dokumentów na pierwsze zajęcia.

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Politechnika Warszawska wprowadziła specjalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego pracy w laboratoriach chemicznych. Zajęcia realizowane będą zgodnie z tymi wytycznymi.
 2. Zapewniamy środki ochrony bezpośredniej (fartuchy, okulary ochronne, rękawiczki jednorazowe).
 3. Każdy z uczestników projektu zapewnia we własnym zakresie maseczki ochronne i jest zobowiązany do ich noszenia przez cały czas trwania zajęć.
 4. Ze względu na wygodę pracy w laboratorium zachęcamy do zaopatrzenia się w przyłbice ochronne (wówczas nie trzeba nosić maseczek).
 5. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy ich uczestnicy będą mieli wykonywany obowiązkowy pomiar temperatury.
 6. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które chorują lub miały kontakt z osobami chorymi na COVID-19, co musi zostać udokumentowane stosownym pisemnym oświadczeniem rodziców/ opiekunów prawnych.

Udział 96 uczniów ze szkół z całej Polski jest bezpłatny. Szkoła Młodego Chemika to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/ 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej;
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
  ul. Noakowskiego 3, Warszawa.

 • Kiedy

  Od 17 do 28 sierpnia 2020 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie, którzy ukończyli 7 lub 8 klasę szkoły podstawowej oraz 1 lub 2 klasę szkoły średniej.

 • Zapisy

  Zapisy trwają do 14 sierpnia 2020 r. Regulamin zapisów oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj

 

Program zajęć dla uczniów, którzy ukończyli 7 lub 8 klasę szkoły podstawowej:

Dzień pierwszy – 17 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Różnice pomiędzy zjawiskami fizycznymi a przemianami chemicznymi i metody rozdzielania substancji.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Szkolenie BHP.
 4. Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna.
 5. Metody rozdzielania substancji.
 6. Powietrze – skład i własności.

Dzień drugi – 18 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Roztwory wodne kwasów i wodorotlenków.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Roztwory wodne.
 4. Stężenie procentowe.
 5. Otrzymywanie i własności wodorotlenków.
 6. Otrzymywanie i własności kwasów.
 7. Właściwości amfoteryczne.

Dzień trzeci – 19 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Otrzymywanie i własności soli.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Sole – metody otrzymywania i analiza jakościowa.
 4. Próby płomieniowe.
 5. Reakcje redox.
 6. Reakcje hydrolizy

Dzień czwarty – 20 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Chemia organiczna – chemia w kuchni.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Wykrywanie substancji organicznych.
 4. Tłuszcze nasycone i nienasycone.
 5. Reakcja zmydlanie i wyrób mydła.

Dzień piąty – 21 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Biochemia
 2. Izolacja DNA.
 3. Przygotowanie żelu agarozowego.
 4. Elektroforetyczny rozdział materiału genetycznego banana i barwników.
 5. Wykrywanie fenoli w materiale roślinnym.

 

Program zajęć dla uczniów, którzy ukończyli 1 lub 2 klasę szkoły średniej*:

Dzień pierwszy – 24 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Roztwory wodne i mieszaniny.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.
 4. Porównywanie roztworów nasyconych i nienasyconych.
 5. Mieszaniny niejednorodne.
 6. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 7. Strącanie osadów związków trudno rozpuszczalnych.

Dzień drugi – 25 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Kwasy, zasady i sole.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Badanie własności amfoterycznych (Al, Al(OH)3, Cu(OH)2).
 4. Hydroliza soli – wyznaczanie odczynów za pomocą wskaźników.
 5. Wpływ stężenia na stopień dysocjacji (roztwory CH3COOH o różnym stężeniu).
 6. Reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów.

Dzień trzeci – 26 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Sposoby oznaczania stężeń roztworów.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Miareczkowanie potencjometryczne.
 4. Miareczkowanie konduktometryczne.
 5. Elektrolity mocne w reakcjach zobojętnienia (HCl i NaOH).
 6. Bufory - otrzymywanie i własności.

Dzień czwarty – 27 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Reakcje utleniania i redukcji.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Wypieranie wodoru z kwasu za pomocą metali.
 4. Wypieranie wodoru z wody za pomocą magnezu.
 5. Roztwarzanie miedzi w kwasie utleniającym.
 6. Wpływ odczynu środowiska na przebieg reakcji redox.
 7. Ogniwa galwaniczne. Ogniwa stężeniowe.
 8. Elektroliza roztworów wodnych.

Dzień piąty – 28 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – 13.00/ godz. 13.00-17.00

 1. Wykład pt. Chemia organiczna - chemia w kuchni.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Własności cukrów: reakcje z wodorotlenkiem miedzi na zimno i gorąco.
 4. Alkohole mono- i wielowodorotlenowe – porównanie własności.
 5. Hydroliza mocznika – środowisko kwaśne i zasadowe.
 6. Próba Tollensa – utlenianie aldehydów.
 7. Hydroliza estrów - środowisko kwaśne i zasadowe.
 8. Badanie własności białek.
 9. Wykrywanie skrobi – reakcja z jodem.

 

* program może się nieznacznie zmienić

 

 

Udostępnij